ආයුබෝවන්!

තනි පාම් කොළ පීවීසී ගැසෙමින් ගොතන ලද 15 මිනුම් දන්ඩක් නයිලෝන් spandex කාන්තාවන් අත්වැසුම් ඉවත් කිරීමට තරමක කාල

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

Ref .:: PVCD1742

යාන: 15 මිනුම් දන්ඩක් නයිලෝන් + spandex

ආලේපය: පීවීසී තිත් (තනි පාම්)

අවසන්: තිත්

තරම:: 7,8,9,10,11

ඇසුරුම්

12 යුගල / විශාල සමක, යුගල 120 / ආස කරනවා, හෝ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට

වර්ග නිෂ්පාදන